מטרות היחידה לקידום ההוראה:

         א.         העלאת חשיבותה של ההוראה לסדר היום האקדמי.

         ב.         הגברת המודעות של המרצים לאיכות ההוראה האקדמית– שינוי תפיסת תפקידו של המרצה- 'מהעברת חומר' לקידום הלמידה.

          ג.          טיפוח מיומנויות להוראה אפקטיבית של סגל המרצים והמתרגלים באמצעות קורסים, השתלמויות ופיתוח מדדים לאיכות ההוראה.

         ד.         שיפור רמתם המקצועית של המרצים בבניית קורסים.

         ה.         שילוב טכנולוגיות הוראה חדשות.

          ו.          פיתוח סדנאות ייחודיות בהתאם לדרישת ראשי החוגים.

          ז.          מתן מידע לראשי חוגים ולועדת המינויים בנושאי הוראה.

         ח.         יצירת מאגרי מידע לשיפור ההוראה לטובת המרצים באתר האינטרנט של היחידה.

         ט.         הגברת שיתוף הפעולה עם מרכזים לקידום ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה.